KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW INTERTRANS-SERVICE SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) spółka Intertrans-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Konarskiego 46, 05-092 Łomianki podaje następujące informacje:

Administrator danych osobowych

Intertrans-Service sp. z o.o., ul. Konarskiego 46, 05-092 Łomianki, KRS: 0000169419, NIP: 118-00-01-420, REGON: 012087960 zwana dalej Spółką.

Dane kontaktowe Administratora:

  • adres mailowy: biuro@intertrans-service.com.pl
  • telefon: 22 751 15 36
  • adres pocztowy: Intertrans-Service sp. z o.o., ul. Konarskiego 46, 05-092 Łomianki

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z Kontrahentami, w tym obsługi korespondencji, zapytań, zleceń, zamówień na produkty i usługi umożliwiające Spółce prowadzenie działalności, rozpatrywania reklamacji i roszczeń, utrzymania i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy pomiędzy Spółką a Kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie działalności biznesowej).

Źródło pochodzenia danych i wymóg podania danych

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu Kontrahenta informujemy, że Państwa dane zostały nam udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas umowy handlowej. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej między Spółką a Kontrahentem.

Kategorie przetwarzanych danych

Otrzymane dane to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie celem realizacji umowy.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, etc.), lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Jeżeli przebywacie Państwo na terenie Spółki (ul. Górki 23 w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1 w Kwidzynie) dane mogą być ujawnione podmiotowi, będącemu administratorem systemu monitoringu wizyjnego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w sytuacjach określonych prawem),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo o sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.